Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti NOVELLO TRADE s.r.o.

Sídlo: Mistřice 267, Bílovice 687 12
Identifikačné číslo: 29265410
DIČ: CZ29265410
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 69231
(Ďalej len "Predávajúci")

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.mixone.cz

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Adresa pre doručovanie:

NOVELLO TRADE s.r.o.
Mistřice 267
687 12 Bílovice
(Ďalej len "Kontaktná adresa")

Adresa elektronickej pošty: info@mixone.cz
(Ďalej len "Kontaktný email")
Telefón: (+420) 778 858 029 (ďalej len "Kontaktný telefón")

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. Č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len "občiansky zákonník") platia pre nákup v internetovom obchode "Zdravie Sport" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.mixone.cz (ďalej tiež len "webové rozhranie obchodu") prevádzkovanom Predávajúcim.

1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho, Kupujúceho a Užívateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní obchodu súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, tj. Obchodné podmienky vrátane objednávky a jej prijatia budú Kupujúcemu zaslané e-mailom alebo vytlačené poštou bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy alebo budú priložené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, či iná zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a v priebehu objednania tovaru, a je tak umožnená ich archivácia, reprodukcia, uchovanie a opakované zobrazenie Kupujúcim, čo Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu objednávania tovaru obchodné podmienky pre seba uchovať pre neskoršie opakované zobrazenie.

1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené zákonom občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo je právnickou osobou, neuplatní sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, najmä sa neuplatnia príslušné ustanovenia článku 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania obchodu tovaru. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

2.3. Užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je tiež Užívateľom.

2.4. Tovar predávaný prostredníctvom webového rozhrania obchodu sú prístroje pre cvičenie a terapiu, kozmetika, oblečenie, športové potreby a ďalšie príbuzné tovar bližšie špecifikovaný vo webovom rozhraní obchodu.

2.5 Ako spotrebiteľ máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (pozri článok 9.12 týchto obchodných podmienok).

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru:
· Bez registrácie vo webovom rozhraní obchodu, tj. Priamo prostredníctvom webového rozhrania obchodu (vyplnením formulára alebo inak) alebo
· Prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho alebo
· Prostredníctvom telefonickej alebo SMS objednávky na Kontaktnom telefóne Predávajúceho.

Objednávka bez registrácie (objednávka urobené inak ako z užívateľského konta) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru) a počet ks tovaru a osobné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vykonanej registrácia vo webovom rozhraní obchodu pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

3.2. Užívateľský účet

3.2.1. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru (pri využití používateľského účtu i inak) je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne a aktuálne.

3.2.2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, o ktorých a o ďalších informáciách potrebných k prístupu do užívateľského účtu je predávajúci povinný zachovávať mlčanlivosť a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť akékoľvek využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.2.3. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).

3.2.4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou alebo dodaním tovaru obsahuje webové rozhranie obchodu a čl. 4 týchto obchodných podmienok, pričom v prípade rozporov má prednosť cena vo webovom rozhraní obchodu. Tieto ceny platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky (ibaže je vo webovom rozhraní obchodu uvedené výslovne inak).

3.4. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim Kupujúcemu nedá vzájomne kombinovať, ibaže predávajúci uvedie výslovne inak.

3.5. Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne s Kupujúcim dohodnutých podmienok je zachovaná.

3.6. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. O jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije). Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom takto prezentovaného tovaru. Ponuka označená ako "akčný" platí do vypredania zásob alebo do doby konci takejto ponuky uvedenej vo webovom rozhraní obchodu alebo do odvolania ponuky alebo do ďalšej aktualizácie ponuky. Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav. Každá zľava má pravidlá pre uplatnenie. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený Kupujúcim v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je Kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy či marketingové akcie sú uvedené buď priamo u zľavy či marketingové akcie vo forme informácií, alebo je u zľavy či marketingové akcie uvedený odkaz na webové rozhranie obchodu, kde sú pravidlá zľavy či marketingové akcie podrobne opísané.

3.7. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár (alebo uvedie príslušné informácie pri telefonickej alebo emailovej komunikácii) vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje najmä informácie o:
· Objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu, uvedie jeho počet alebo označenie tovaru podľa položiek v prezentácii / katalógu Predávajúceho, jeho veľkosť a farbu; ak Kupujúci farbu nezvolia, vyhradzuje si predávajúci právo určiť farebnú variantu sám na základe momentálnej dostupnosti),
· Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru vrátane dodacej adresy,
· Identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, vrátane fakturačných údajov (ak je vyžadované); a
· Informácie o nákladoch spojených s balením, dopravou alebo dodaním tovaru
(Ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.8. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenej v objednávke alebo v jeho užívateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len "elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platia, že pokiaľ nie je uvedené v potvrdení inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle ods. 3.10 týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.9. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo overenie totožnosti Kupujúceho (napríklad písomne, faxom či telefonicky). Ak nie je objednávka alebo totožnosť osoby Kupujúceho Kupujúcim na výzvu Predávajúceho potvrdená, resp. overená, považuje sa objednávka za neplatnú a kúpna zmluva nevznikne. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar, je predávajúci oprávnený k objednávke neprihliadať. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti, je predávajúci oprávnený odmietnuť (resp. K nej neprihliadať) alebo vrátiť na doplnenie a poskytnúť na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.

3.10. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len "prijatia objednávky"), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo , tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenie o obdržaní objednávky podľa ods. 3.8 (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

3.11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.12. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3.13. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.

3.14. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatí objednávky podľa ods. 3.10 týchto obchodných podmienok.

3.15. Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálne. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.16. Kupujúci môže zrušiť objednávky doteraz nepotvrdené Predávajúcim podľa ods. 3.10 telefonicky alebo emailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim podľa ods. 3.10 sú záväzné. Aj záväznú objednávku možno po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru, ktorých výška je uvedené vo webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.

4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
· Platba v hotovosti - pri zasielaní tovaru na dobierku
· Platba platobnou kartou prostredníctvom online platobného terminálu
· Bankovým prevodom na účet Predávajúceho č. 2500133968/2010 u Fio banky, a.s. (Ďalej len "Účet Predávajúceho").
Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, v objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky.
4.3. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadne ďalšie platby so zvoleným spôsobom platby).

4.4. Platba tovaru je možná v slovenských korunách (Sk).

4.5. Predávajúci nepožaduje spravidla zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo obdobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000, - Sk) tak môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4.6. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby - číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.9. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci v prípade platby na dobierku alebo pri osobnom prevzatí tovaru expeduje spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet predávajúci tovar skladom expeduje spravidla do 3 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet. Čiastočné dodania objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak.

4.10. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo pokiaľ nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude Kupujúceho bezodkladne informovať. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi ), a to do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.11. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky.

4.12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.

Pokiaľ nie je na webovom rozhraní obchodu uvedené inak:
· Pri nákupe tovaru nad 1500 Sk sú náklady na dodanie zadarmo, ak hmotnosť zásielky nepresahuje 50 kg
· Pri platbe tovaru na dobierku je účtovaný poplatok 30 Sk

Balné sa neúčtuje.

Osobný odber na kontaktnej adrese Predávajúceho nie je možný.

4.13. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max. 10, - Sk, maximálne však celkom 500, - Sk alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 500 Sk), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.14. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

4.15. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

4.16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil (tj. Spravidla, keď je tovar pre neho pripravený na prevzatie).

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom alebo o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 5.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote podľa predchádzajúcej vety, a to na Kontaktný adresu Predávajúceho, či na Kontaktný email Predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 5.2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktný adresu Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

5.5. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa ods. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (ii ) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jom

6. Zodpovednosť za chyby a reklamačný poriadok

6.1. Práv Kupujúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
6.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
6.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
6.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
6.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a záruka za akosť sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.5. Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktný adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6. Reklamačný poriadok

6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1995 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

6.6.2. U každého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. U kozmetických produktov je dátum minimálnej trvanlivosti sa slovami "Spotrebujte do ...". Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedené na obale výrobku, ktorého minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov. U týchto výrobkov je použitý symbol otvorenej nádobky na krém, vnútri ktorého je údaj o dobe, počas ktorej možno liek po otvorení používať napr. Ak je v symbole otvorenej nádobky uvedené 12M, znamená to, že krém je nutné spotrebovať do 12-tich mesiacov od otvorenia.

6.6.3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne chyba tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľné vady má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal, okrem prípadov ustanovených zákonom. Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

6.6.4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

6.6.5. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na adresu Predávajúceho.

6.6.6. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia; u vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu.

6.6.7. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:
· Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne.
· Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenia reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní obchodu.
· Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na adresu miesta podnikania Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave). Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. K tovaru je nutné priložiť doklad o zakúpení tovaru, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru u Predávajúceho, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

6.6.8. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom.

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa, odlišuje ak sa od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje budú spracovávané pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu (pokiaľ túto možnosť označí, alebo ak jej označenie nie je možné, tak ju výslovne nevylúčia). Súhlas alebo jeho zamietnutie sa spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

7.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

7.5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho predávajúci neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
· Požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
· Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka oprávnenia Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

7.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.

8. Doručovanie

8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

8.2. Správa je doručená:
· V prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
· V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
· V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
· V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.

9.2. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (či prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní obchodu. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania obchodu.

9.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Používateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. Predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webového rozhrania obchodu a užívať webové rozhranie obchodu alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom. Chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky alebo pri jej podaní a vybavovanie budú zisťované a opravované na základe e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

9.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania pravidiel ochrany spotrebiteľa vykonáva aj Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/). Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojej vyššie uvedenej emailovej adresy, prípadne sa môže Kupujúci obracať na záujmové združenia a iné subjekty pôsobiace v rámci ochrany práv spotrebiteľov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania ani žiadne takéto dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. E) Občianskeho zákonníka).

9.5. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, inzercia, atď.), Vrátane programového vybavenia webového rozhrania obchodu a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môžu byť chránené ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Užívateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní obchodu. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

9.6. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné (a to aj z dôvodu ich rozporu s právom na ochranu spotrebiteľa), alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

9.7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenie týchto podmienok a zákona o poskytnutí kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním emailom)

9.8. Kupujúci na seba preberá riziko zmeny okolností (v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

9.9. Webové rozhranie obchodu používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými počítača Kupujúceho a Užívateľov webového rozhrania obchodu umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania obchodu Kupujúcim a Používateľovi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania obchodu a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania obchodu a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Užívateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Užívatelia webového rozhrania obchodu môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípade nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania obchodu. Používaním webového rozhrania obchodu súhlasí Kupujúci a Používatelia so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

9.10. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

9.11. V prípade otázky k obchodným podmienkam a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.

9.12 Jsteli spotrebiteľ a Ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (http://www.coi.cz/) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 2. 2017

Výpis sa aktualizuje