Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov NOVELLO TRADE s. R. O.

Poučenie o ochrane osobných údajov

Vyššie uvedené informácie boli poskytnuté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov o zrušení smernice 95/46 / ES (v texte tiež ako "GDPR" ).

Totožnosť správca: NOVELLO TRADE s.r.o., so sídlom Mistřice 98, 687 12, IČO: 292 65 410, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C 6923 (vyššie len ako "správca").

Kontaktné údaje správcu: NOVELLO TRADE s.r.o., Mistřice 98, 687 12 Mistřice, email: info@mixone.cz telefón klientskej linky :. 778 848 029

Naše služby sa zameriavajú na predaj tovaru. Pri tejto činnosti nám zverujete svoje osobné údaje. Chceme, aby ste pri využívaní našich služieb vedeli, akým spôsobom informácie používame a ako chránime vaše súkromie.

V ochrane osobných údajov je vysvetlené:

Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.

Ako tieto informácie využívame.

Aké možnosti ponúkame, vrátane získania prístupu k informáciám a ich aktualizácie.

Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť.

Snažíme sa, aby zásady boli čo najjednoduchšie. Ak však niečomu nerozumiete alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať email: info@mixone.cz, telefón klientskej linky :. 778 848 029

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje zhromažďujeme z dvoch dôvodov - plnenie kúpnej zmluvy a priamy marketing.

Aby sme mohli riadne plniť kúpnu zmluvu, ktorú ste s nami uzavreli, potrebujeme poznať Vaše meno, priezvisko, titul, doručovaciu, prípadne fakturačnú adresu, ak sú odlišné, štát, kam budeme tovar doručovať a kontaktné údaje ako email a telefón, aby sme Vás mohli informovať o priebehu vybavenia Vašej objednávky.

Vaše osobné údaje tiež spracovávame, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby na podklade udeleného súhlasu dotknutej osoby podľa č. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Nižšie uvedené osobné údaje môžu byť s Vaším súhlasom spracúvať na účely ponúkanie produktov a služieb, ktoré správca sprostredkováva prostredníctvom eshop aplikácie na url adrese www.mixone.cz. Za týmto účelom spracovávame Vaše: identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul), kontaktné údaje (kontaktná adresa, telefón, e-mailová adresa).

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonným ani zmluvným požiadavkou nevyhnutným pre uzavretie zmluvy. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Udelíte Ak však súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať (viď sekcia "Vaše práva a ako ich môžete uplatniť").

Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane i manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov pre účely ponuky obchodu a služieb však nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre Vás malo akékoľvek právne účinky alebo sa Vás iným spôsobom významne dotýkalo.

V neposlednom rade zhromažďujeme dáta, aby sme Vám mohli poskytovať lepšie služby.

Informácie zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

Informácie, ktoré nám oznámite. Ponúkame Vám možnosť registrácie v našom eshope. Pri registrácii Vás požiadame o osobné údaje, ako je meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré k vášmu účtu uložíme. Táto registrácia slúži Vám pre lepšiu orientáciu o stave objednávky.

Keď navštívite nejakú našu službu, používame my aj naši partneri rôzne technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií. To môže okrem iného zahŕňať používania súborov cookies na identifikáciu vášho prehliadača alebo zariadenia. Pomocou týchto technológií zhromažďujeme a ukladáme informácie aj v prípade, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako sú reklamné služby, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch. Viac o problematike cookies je uvedené v sekcii Zásady ochrany cookies na konci tohto dokumentu.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú minimalizované a nezhromažďujeme tak zbytočná dáta. Informácie, ktoré zhromažďujeme, prísne strážime. Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám na marketingové účely.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré zhromažďujeme, nám slúžia k tomu, aby sme Vám mohli poskytnúť komplexné služby zodpovedajúce vašim potrebám - ako napríklad ponuka relevantného tovaru.

Keď kontaktujete našu spoločnosť, môžeme si ponechať záznam o komunikácii, aby sme Vám boli schopní pomôcť pri riešení akýchkoľvek prípadných problémov. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách, ako napríklad oznámenie o chystaných zmenách alebo nových službách.

Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov, Vás vždy požiadame o súhlas.

TRANSPARENTNOSŤ A VOLBA

Ľudia majú vo vzťahu k súkromia rôzne obavy. Naším cieľom je, aby bolo jasné, aké informácie zhromažďujeme, a vďaka tomu ste mali racionálne možnosť zvoliť spôsob, akým budú využívané. Dáta, ktoré zhromažďujeme, sú nevyhnutne potrebné na plnenie zákonných povinností a kvalitnému plnenie našich zmluvných povinností. Žiadna ďalšia dáta neuchovávame.

 

PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM A ICH AKTUALIZÁCIA

Prístup k osobným údajom Vám chceme poskytnúť zakaždým, keď používate naše služby. Ak sú tieto údaje nesprávne, snažíme sa Vám ponúknuť možnosť ich rýchle aktualizácie alebo vymazanie, ibaže tieto údaje musíme uchovávať pre zákonné, obchodné či právne účely.

 

INFORMÁCIE, ktoré zdieľame MY

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo spoločnosti NOVELLO TRADE s.r.o., pokiaľ nedôjde k jednému z týchto vecí:

S vaším súhlasom

Ak nám k tomu dáte súhlas, budeme osobné údaje zdieľať so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti NOVELLO TRADE s.r.o.

Z právnych dôvodov

Osobné údaje zdieľame so spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami mimo spoločnosti NOVELLO TRADE s.r.o., ak sme v dobrej viere presvedčení, že prístup k takýmto údajom, ich použitia, uchovanie alebo zverejnenie sú rozumne nutné na účely:

 • dodržaní platných zákonov či nariadení a porady súdneho konania alebo vymáhateľných žiadostí štátnej správy,
 • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia,
 • zistenie, zabránenie alebo iného postupu proti podvodu, technickým ťažkostiam či bezpečnostným problémom,
 • ochrany pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti NOVELLO TRADE s.r.o., našich klientov alebo verejnosti tak, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Ak sa spoločnosť NOVELLO TRADE s.r.o. zúčastní zlúčenie či akvizície alebo predá svoj majetok, zabezpečíme aj následne dôvernosť všetkých osobných údajov a predtým, než budú osobné údaje prevedené alebo sa na ne začnú vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov, túto skutočnosť dotknutým klientom oznámime.

OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Spoločnosť NOVELLO TRADE, s.r.o. zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, spokojnosť zákazníkov s nákupom na svojich eshopoch. Dotazníky zasiela zákazníkom zakaždým, keď u spoločnosti nakúpi, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietne zákazník zasielanie obchodných informácií spoločnosti alebo neodvolá svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby zákazníkov a analýz trhového postavenia spoločnosti využíva spoločnosť spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely odovzdáva informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu zákazníka.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Správca, obchodní partneri, osoby sprostredkujúce a vykonávajúce pre správcov obchody a služby. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie. Správca nemá v úmysle predávať osobné údaje tretím osobám. Správca má právo poveriť spracúvaním osobných údajov spracovateľa, ktorý sa správcom uzavrel spracovateľskou zmluvu a poskytuje dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov.

 

 

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Správca uloží osobné údaje na nevyhnutnú dobu. V prípade plnenia kúpnej zmluvy na dobu 10 rokov, podľa zákona o účtovníctve. Na účely marketingu po dobu 3 rokov.

Vaše osobné údaje nikomu nepredávame!

 

Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Urobiť tak môžete podpísaným písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu alebo kontaktné email správcu uvedený nižšie. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo získať od správcu potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú správcom spracovávané. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvajú, máte ďalej právo k nim získať prístup.

Správca Vám poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za druhú a každú ďalšiu kópiu je správca oprávnený účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

 

PRÁVO NA OPRAVU

Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE

Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované
 • osobné údaje boli spracované nezákonne
 • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na vymazanie nebude platiť, ak je daná zákonná výnimka, najmä pretože spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:
 • dodržanie právneho záväzku, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje
 • pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov

PRÁVO NA OBMEDZENIA SPRACOVANIE

Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
 • spracovanie nezákonné a Vy odmietnete vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia
 • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

 

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo, aby správca postúpil Vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe Vášho súhlasu inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

 

AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Svoje práva plynúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním správcu na poštovej adrese: NOVELLO TRADE s.r.o., Mistřice 98, 687 12 Mistřice, email: info@mixone.cz, telefón klientske linky: 778 848 029

 

ZPOSOB POSKYTNUTÍ INFORMÁCIÍ

Správca informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. Kontaktujete Ak správca elektronicky na jeho emailovú adresu, budú Vám informácie poskytnuté elektronicky, nepožiadate ak o ich poskytnutie v listinnej podobe.V

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

Ohľadne činnosti správcu alebo príjemcu osobných údajov môžete podať sťažnosť, a to písomne na poštovú adresu správcu NOVELLO TRADE s.r.o., Mistřice 98, 687 12 Mistřice email: info@mixone.cz, telefón klientske linky: 778 848 029, alebo osobne v sídle správcu. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade, alebo ak je to potrebné k vybaveniu, správca vyzve na doplnenie v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená, nebude môcť byť vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej doručení či doplnenie. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu.

Na postup správcu možno podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

Zabezpečenie informácií

Usilovne pracujeme na tom, aby sme spoločnosť NOVELLO TRADE s.r.o., aj jej používateľov ochránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávneným pozmeňovaním, zverejnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. najmä:

 • Procesy zhromažďovanie, ukladanie a spracovanie informácií vrátane fyzického zabezpečenia starostlivo kontrolujeme, aby sme predišli neoprávnenému prístupu do našich systémov.
 • Prístup k osobným údajom obmedzujeme iba na zamestnancov spoločnosti NOVELLO TRADE s.r.o. a zmluvných partnerov, ktorí sú zmluvne viazaní prísnymi povinnosťami utajovania a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu či k ukončeniu spolupráce.

KEDY tieto zásady ochrany súkromia platí

Naše zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky služby ponúkané spoločnosťou NOVELLO TRADE s.r.o.

Súlad s predpismi a spolupráci s regulačným orgánom

Dodržiavanie zásad ochrany súkromia pravidelne kontrolujeme. Dodržiavame podmienky ochrany osobných údajov EÚ a SR. Keď obdržíme formálnu písomnú sťažnosť, budeme osobu, ktorá ju podala, s cieľom prešetriť kontaktovať. Na vyriešenie všetkých sťažností ohľadom prenos osobných údajov, ktoré nemožno vyriešiť priamo s klientmi, budeme spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu osobných údajov.

 

ZMENY

Naše zásady ochrany osobných údajov môžu byť čas od času zmenené. Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu Neobmedzíte. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov budú dostupné na našich webových stránkach, a ak sa bude jednať o významné zmeny, budeme Vás informovať výraznejšie (v prípade niektorých služieb môžeme zmeny zásad ochrany osobných údajov oznamovať e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto zásad ochrany osobných údajov tiež uchováme v archíve, na požiadanie Vám ich môžeme zaslať.

 

ZÁSADY SÚBOROV COOKIES
ČO SÚ COOKIES?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a je opäť používaný počas vašich ďalších návštev. Vďaka cookies si navštívenej webovej stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane, zlepšujú a zjednodušujú Vašej návštevu webu.

 

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Existujú dva typy súborov cookies, trvalé a dočasné (session cookies čiže relačné súbory cookies). Trvalé cookies sú uložené ako súbor vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najviac po dobu 12 mesiacov. Session cookies sú uložené dočasne a zmizne potom, čo zatvorte prehliadač. Ak sa prihlásite k registrovanému účtu, použijeme trvalé súbory cookies napríklad na uloženie vami zvoleného tovaru do nákupného košíka. Session cookies používame, keď použijete funkciu Filter produktov a tiež k tomu, aby sme skontrolovali, či ste prihlásení alebo či ste do svojho nákupného košíka vložili nejaký tovar.

 

Aké spracúvajú osobné údaje?

Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahŕňajú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripájate (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkach a stránky, ktoré zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje Váš prehliadač. To nám pomáha rozpoznať Váš prehliadač, keď znovu navštívite naše webové stránky. Rovnako sledujeme, ako vyhľadávate na našich webových stránkach a aký tovar si prezeráte.

 

Účely spracovania osobných údajov

Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok, pretože sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nie je teda potrebný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité pre marketingové účely priamo Vám na mieru, k tomu ale potrebujeme Váš súhlas.

 

AKO sú cookies využívaná pre cielenej reklamy?

Na identifikáciu produktov, ktoré Vás môžu zaujímať, môžeme zhromažďovať informácie o navštívených stránkach alebo o produktoch, ktoré ste si zakúpili, aby sme mohli predávať tovar priamo Vám na mieru. Spolupracujeme s miestami elektronického obchodovania, aby sme zákazníkom ponúkali cielenú reklamu. Reklamujeme prostredníctvom vlastných bannerov na našich webových stránkach a webových stránkach tretích strán.

Keď navštívite našu webovú stránku, webové stránky tretích strán (napríklad stránky nášho obchodného partnera) alebo kliknete na reklamu nášho eshopu, vaše webové aktivity môžu byť sledované prostredníctvom súborov cookies. Súbory cookies tretích strán vytvárajú naši obchodní partneri, ktorí inzerujú naše služby na iných webových stránkach. Naši marketingoví partneri môžu poskytnúť svoje vlastné súbory cookies na zobrazenie prispôsobených reklám, ktoré súvisia s naším eshopom.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

SÚHLAS S UKLADANÍM COOKIES PRI PERSONALIZÁCIE REKLAM

Aktívnym zaškrtnutím možnosti "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webu, znejúce nasledovne: "Prevádzkovateľ webu, NOVELLO TRADE sro, so sídlom Mistřice 98, Bílovice, 687 12, IČO: 29265410, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre personalizáciu reklám. Prečítajte si Zásady súborov cookies. "Udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zbieranie údajov o správaní návštevníkov na našom webe na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých cookies. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

 

KONTROLA NAD SÚBORY COOKIES

Cookies z vášho počítača alebo mobilného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v "Pomocníkovi" svojho prehliadača. Môžete nastaviť blokovanie súborov cookies, alebo že si prajete byť informovaní zakaždým, keď do vášho počítača alebo mobilného zariadenia bude odoslaný nový súbor cookies. Ďalej si môžete nastaviť anonymný režim, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete blokovať cookies, nebudete môcť využívať výhody všetkých funkcií.

Ak nevymažete súbory cookies zo svojho prehliadača, môžeme tieto údaje použiť na tieto účely:

poskytnutie vhodnejšie reklamy na základe Vášho záujmu
poskytnutie agregovaných hlásenia aktivity reklám inzerentom a webom hosťujúcim reklamy
poskytnutie webom a majiteľom aplikácií údaje o tom, ako návštevníci využívajú tieto weby alebo aplikácie detekcie a obrana proti podvodu a iným rizikám, ochrana užívateľov a partnerov
vylepšenia našich produktov.


COOKIES TRETEJ STRANY

Cookies tretích strán používame na zhromažďovanie štatistických údajov v súhrnnej podobe pomocou analytických nástrojov, ako je Google, Google Analytics, Facebook Pixel. V takom prípade sa zhromaždené údaje odovzdávajú týmto poskytovateľom služieb tretích strán za účelom ich spracovania. Používame tiež inzertné funkcie služby Google Analytics a Facebook Pixel. Podrobnosti a možnosť, ako sa zo služby odhlásiť, nájdete tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Používame cookies tretích strán trvalé i dočasné (session cookies). Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najdlhšie po dobu 24 mesiacov.

Údaje, ktoré správca získa, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

marketingový poradca

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správcu nevyužíva.

Výpis sa aktualizuje